Point2sop

Followers

Wednesday, June 22, 2011

Electrikal Estimation Works

JENIS-JENIS PENSYARIKATAN

MILIKAN TUNGGAL

Jenis perniagaan ini adalah dimiliki oleh seorang secara bersendirian. Modal perniagaan adalah disumbangkan oleh pemilik sendiri samada daripada simpanannya sendiri ataupun daripada pinjaman.

Contoh perniagaan milikan tunggal; Kedai Buku Lim, Rahmat Travel Agency Dan Klinik Rama.

KEBAIKAN SYARIKAT MILIKAN TUNGGAL

1. Mudah dibentuk

2. Mempunyai dorongan untuk bekerja keras

3. Bebas menguruskan perniagaannya

4. Tiada pemisahan antara milikan dengan fungsi pentadbiran

5. Mudah diurus

6. Beban cukai yang ringan

7. Layanan peribadi

8. Member kredit

9. Lokasi kedai berhampiran dengan rumah pelanggan.

KELEMAHAN MILIKAN TUNGGAL

1. Modalnya terhad

2. Tiada pembahagiaan kerja atau pengkhususan

3. Tiada jaminan perniagaannya akan berterusan

4. Menaggung tanggungan tidak terhad

5. Kurang mendapat kepercayaan daripada bank

6. Risiko yang tinggi

JENIS-JENIS PERNIAGAAN MILIKAN TUNGGAL

1. Perniagaan penjajaan

2. Perniagaan bergerai

3. Perniagaan berkedai

4. Kedai am – barangan umum

5. Kedai khas – barangan dengan kegunaan tertentu

6. Kedai perkhidmatan – yang menyediakan perkhidmatan tertentu kepada pelanggan

PERNIAGAAN PERKONGSIAN

Perkongsian boleh ditakrifkan sebagai satu bentuk unit perniagaan yang terdiri daripada sekurang-kurangnya 2 orang tetapi tidak melebihi 20 orang yang begabung untuk menjalankan perniagaan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.

MILIKAN

Orang yang menyumbangkan modal kepada perkongsian dinamakan ahli atau rakan perkongsiaan dan mereka adalah pemilik sah perkongsian itu dari segi undang-undang.

MODAL PERKONGSIAN DAN PARTNERSHIP DEEDS

Sebelum perniagaan dimulakan satu perjanjiaan harus dibuat antara dengan rakan-rakan.

Perjanjiaan itu dinamakan ikatan perkongsiaan (partnership deeds). Dalam penjanjiaan tersebut perkara-perkara dibawah harus dinyatakan dengan jelas supaya perselisihan faham tidak timbul antara rakan-rakan dimasa hadapan.

1. Nama rakan-rakan dan nama firma

2. Cara untung rugi harus dibahagi diantara rakan-rakan

3. Jumlah modal yang dicarum oleh setiap rakan

4. Kuasa dan tanggungjawab setiap rakan

5. Tempoh perkongsiaan

6. Samada rakan-rakan yang mengambil bahagian dalam pengurusan dibayar gaji ataupun tidak

7. Samada faedah akan diberikan kepada modal yang disumbangkan oleh rakan-rakan

AKTA PERKONGSIAAN 1890

Jika rakan kongsi tidak membuat perjanjian maka segala perselisihan faham yang berlaku antara rakan-rakan kongsi akan diselesaikan menurut peruntukan akta perkongsian 1890.

JENIS-JENIS PERKONGSIAN

Perkongsiaan Biasa

Didalam perkongsian biasa semua rakan mempunyai tanggungan tidak terhad, iaitu kalau rugi, mereka akan bersama-sama menaggung kerugiaan sehingga melibatkan harta peribadi sendiri. Semua rakan dipanggil rakan umum atau biasa dan mereka bersama-sama mempunyai suara didalam pentadbiran dan bersama-sama memikul hutang sekiranya ada. Terdapat 3 jenis ahli perkongsian biasa:

1. Ahli atau rakan: iaitu rakan yang menyumbangkan modal dan mengambil bahagian yang cergas dalam menjalankan perniagaan.

2. Ahli lelap: iaitu ahli yang menyumbangkan modal dan berhak menerima bahagian untung tetapi tidak mengambil bahagian dalam pengurusan.

3. Ahli namaan: iaitu ahli yang membenarkan nama mereka digunakan dalam perniagaan sebagai rakan kongsi tetapi tidak menyumbangkan modal atau mengambil bahagian dalam pengurusan.

Perkongsian Berhad

Didalm perkongsian berhad mesti ada sekurang-kurangnya seorang rakan biasa yang menanggung tanggungan tidak terhad.

JENIS-JENIS RAKAN KONGSI

1. Rakan umum atau rakan biasa- mereka mempunyai liability tidak terhad serta kuasa dalam pengurusan.

2. Rakan terhad- mereka mempunyai liability terhad tetapi tidak mempunyai hak dalam pengurusan.

Rakan Umum Terdiri Daripada

1. Rakan aktif atau rakan beserta ; mereka mengambil bahagian dan cergas dalam pengurusan.

2. Rakan lelap; mereka menyumbangkan modal dan berhak menerima untung tetapi tidak mengambil bahagian dalam pengurusan.

3. Rakan nominal atau rakan namaan; mereka hanya membenarkan nama mereka digunakan tetapi tidak mengambil bahagian dalam pengurusan atau menyumbangkan modal.

SEBAB-SEBAB PERKONGSIAN DIBENTUK

1. Untuk mengumpul lebih banyak modal

2. Untuk menyembarkan risiko

3. Untuk berkongsi pengatahuan, kepakaran dan penglaman

4. Untuk menamatkan persaingan

5. Undan-undang dan adat

6. Dasar kerajaan

7. Mudah dibentuk

SEBAB-SEBAB PERKONGSIAN DIBUBARKAN

1. Kematian, ketidaksiuman atau kebankrapan salah seorang daripada rakan-rakan.

2. Tamatnya tempoh masa yang dipersetujui ataupun tujuan pembentukan perkongsian ini telah dicapai

3. Dengan persetujuan bersama untuk menamatkan perkongsian

4. Dengan keputusan mahkamah yang memerintahkan pembubarannya.

KEBAIKAN PERKONGSIAN

1. Modal tambahan

2. Berkongsi kepakaran

3. Mudah dibentuk

4. Risiko perniagaan dapat disebarkan

5. Beban cukai yang lebih rendah

6. Hal ehwal dalaman perkongsiaan dapat dirahsiakan.

KELEMHAN PERKONGSIAN

1. Liability tidak terhad

2. Kemungkinan berlaku pertelingkahan

3. Penerusan perkongsian tidak terjamin

4. Modal terhad

5. Tindakan seorang melibatkan semua.

PERATURAN-PERATURAN ELEKTRIK 1994

PENDAFTARAN KONTRAKTOR ELEKTRIK

Peraturan 75(1) tiada seorang pun boleh melaksanakan atau menjalankan apa-apa kerja elektrik melainkan jika dia memegang perakuan pedaftaran yang sah sebagai kontraktor elektrik yang dikeluarkan dibawah peraturan-peraturan ini.

Peraturan 75(2) perakuan pendaftaran sebagai kontraktor elektrik hendaklah dalam boring Q yang ditetapkan dalam jadual pertama dan hendaklah sah bagi tempoh tidak kurang satu tahun dan tidak lebih dari lima tahun dari tarikh pengeluaran atau pembaharuan perakuan pendaftaran itu.

Kehendak bagi pendaftaran sebagai kontraktor elektrik boleh dikeluarkan atau diperbaharui melainkan jika suruhanjaya berpuashati bahawa:

a) Orang itu yang telah mendaftarkan perniagaannya dibawah akta perdaftaran perniagaan 1956 atau ialah sebuah syarikat yang didaftarkan atau dipebadanankan dibawah akta syarikat 1965

b) Orang itum mengambil kerja sepenuh masa suatu bilangan pendawai seperti yang dinyatakan dalam peraturan 78 yang relevan dengan kelas kontraktor elektrik yang berhubungan dengan permohonannya

c) Orang itu mempunyai perlindungan insuran untuk pekerjanya dibawah akta keselamatan social pekerja

d) Orang itu memiliki kelenngkapan yang sesuai, kelengkapan menguji dan peralatan yang menghubung dengan kerjanya yang akan ditentukan oleh suruhanjaya.

MAKLUMAT YANG DIKEHENDAKI BAGI PENDAFTARAN SEBAGAI KONTRAKTOR ELEKTRIK.

Peraturan 77 sebelum mengeluarkan atau memperbaharui suatu perakuan pedaftaran sebagai kontraktor elektrik, suruhanjaya boleh menghendaki orang itu mengemukakan maklumat berikut:

A) Nama dan alamat semua pekongsi dalam hal perkonsian berdaftar, dan tentang semua pengarah, pengurus dan pemegang saham dalam hal syarikat berdaftar.

B) Premis yang disewa atau dipunyai bagi menjalankan perniagaan

C) Apa-apa maklumat lain yang suruhanjaya fikirkan perlu,

PENGELASAN KONTRAKTOR ELEKTRIK

Peraturan 78(1) kontraktor elektrik hendaklah dikelaskan dibawah mana-mana kelas yang berikut:

a) Kelas A

b) Kelas B

c) Kelas C

d) Kelas D

Peraturan 78(2) kontraktor kelas A hendaklah orang yang

a) Berupaya untuk menjalankan kerja elektrik yang melen=bihi satu juta ringgit nilainya;

b) Telah mengambil kerja sepenuh masa sekurang-kurangnya tiga orang pendawai dengan sekatan fasa tiga, dan tiada apa-apa jua dalam perenggan ini melarangnya daripada menjadi salah seorang dari pendawai itu;

c) Telah mengambil kerja sepenuh masa sekurang-kurangnya seorang pendawai dengan sekatan fasa tiga yang diberi kuasa untuk menguji sesuatu pepasangan dan tiada apa-apa jua dalam perenggan ini melarang pendawai itu dari menjadi salah seorang daripada tiga orang pendawai dengan sekatan fasa tiga itu sebagaimana yang diperuntukan dalam perenggan (b);

d) Telah mengambil kerja sepenuh masa sekurang-kurangnya seorang pendawai dengan sekatan fasa tunggal dan tiada apa-apa jua dalam perenggan ini melarangnya daripada menjadi salah seorang daripada dua pendawai itu.

Peraturan 78(3) kontraktor kelas B hendaklah orang yang –

Berupaya untuk menjalankan kerja elektrik yang mencapai satu juta ringgit nilainya;

a) Telah mengambil kerja sepenuh masa sekurang-kurangnya tiga orang pendawai dengan sekatan fasa tiga, dan tiada apa-apa jua dalam perenggan ini melarangnya daripada menjadi salah seorang dari pendawai itu;

b) Telah mengambil kerja sepenuh masa sekurang-kurangnya seorang pendawai dengan sekatan fasa tiga yang diberi kuasa untuk menguji sesuatu pepasangan dan tiada apa-apa jua dalam perenggan ini melarang pendawai itu dari menjadi salah seorang daripada tiga orang pendawai dengan sekatan fasa tiga itu sebagaimana yang diperuntukan dalam perenggan (b);

c) Telah mengambil kerja sepenuh masa sekurang-kurangnya seorang pendawai dengan sekatan fasa tunggal dan tiada apa-apa jua dalam perenggan ini melarangnya daripada menjadi salah seorang daripada dua pendawai itu.

Peraturan 78(4) kontrakror kelas C hendaklah orang yang –

a) Berupaya untuk menjalankan kerja elektrik yang mencapai lima ratus ribu ringgit nilainya;

b) Telah mengambil kerja sepenuh masa sekurang-kurangnya tiga orang pendawai dengan sekatan fasa tiga, dan tiada apa-apa jua dalam perenggan ini melarangnya daripada menjadi salah seorang dari pendawai itu;

c) Telah mengambil kerja sepenuh masa sekurang-kurangnya seorang pendawai dengan sekatan fasa tiga yang diberi kuasa untuk menguji sesuatu pepasangan dan tiada apa-apa jua dalam perenggan ini melarang pendawai itu dari menjadi salah seorang daripada tiga orang pendawai dengan sekatan fasa tiga itu sebagaimana yang diperuntukan dalam perenggan (b);

Peraturan 78(5) kontraktor kelas D hendaklah orang yang-

a) Berupaya untuk menjalankan kerja elektrik yang mencapai lima ratus seratus ringgit nilainya;

b) Telah mengambil kerja sepenuh masa sekurang-kurangnya tiga orang pendawai dengan sekatan fasa tunggal, dan tiada apa-apa jua dalam perenggan ini melarangnya daripada menjadi salah seorang dari pendawai itu;

c) Telah mengambil kerja sepenuh masa sekurang-kurangnya seorang pendawai dengan sekatan fasa tunggal dan tiada apa-apa jua dalam perenggan ini melarangnya daripada menjadi salah seorang daripada dua pendawai itu; dan

d) Hendaklah melakukan kerja pendawaiaan pada pepasangan fasa tunggal yang menerima bekalan elektrik daripada pemengang lessen atau pihak berkuasa bekalan mengikut mana-mana yang berkenaan melalui system dua dawai fasa tunggal

Peraturan 78(6) seseorang kontraktor elektrik boleh memohon kepada suruhanjaya untuk dinaikan daripada satu kelas ke kelas yang lain.

No comments:

Post a Comment