Point2sop

Followers

Wednesday, November 30, 2011

Mahu pergi mengerjakan Umrah.


Assalamualaikum dan Salam Sejahtera.

TabungUmrah.com dikendalikan oleh KOPERASI AGRO JAYA KEDAH BERHAD ( Reg No: K-5-0535 )
beralamat di No.17 Jalan 11, Taman Putra, 68000 Ampang, Selangor

TabungUmrah.com dilengkapi dengan program reseller menawarkan peluang pendapatan dan tiket percuma menunaikan ibadah Umrah. Hanya dengan menabung minimal RM50, anda berpeluang menjana pendapatan hebat dan tiket percuma Umrah, Serta layak menerima imbuhan sebesar 42,86% setiap jemaah dan bakal mengecapi keuntungan selepas ini.

Untuk maklumat lanjut;
http://www.TabungUmrah.com/affifrosli
http://www.TabungUmrah.com/affifrosli
http://www.TabungUmrah.com/affifrosli

Program ini sungguh MUDAH. Cuma SMS dan EMAIL laman web anda kepada kawan2. Selainnya, kami buatkan untuk anda.

Anda juga di jemput menyertai kami dalam pemasaran program TabungUmrah.com, sebagai alternatif kepada menambahkan pendapatan anda dalam kemelut kegawatan dan kos kehidupan yang makin meningkat.

Terima kasih
---
MUHAMMAD AFFIF BIN MOHD ROSLI
Layari http://www.TabungUmrah.com/affifrosli

Tuesday, November 1, 2011

KOD ETIKA KONTRAKTOR

PRINSIP I : JUJUR MELAKSANAKAN TANGGUNGJAWAB

1. Semua kontraktor mestilah melaksanakan semua kerja pembinaan dengan jujur, berintegriti dan bertanggungjawab dengan adil, saksama dan cemerlang dengan matlamat

bagi memenuhi kepuasan pelanggan melalui pencapaian tahap kualiti yang dipersetujui atau ditetapkan.

2. Semua kontraktor mestilah menolak sebarang bentuk rasuah yang merangkumi pemberian atau penerimaan habuan yang tertentu atau aktiviti yang tidak beretika yang ditolak oleh masyarakat dalam mana-mana proses perolehan dan perlaksanaan projek pembinaan.

3. Semua kontraktor mestilah meletakkan aspek amanah sebagai satu kekuatan unjuran (driving force) bagi melaksanakan kerja pembinaan dengan sempurna dan penuh tanggungjawab.

4. Semua kontraktor mestilah menjalankan perniagaannya dengan cara atau mekanisma yang mencerminkan imej yang baik serta gambaran yang sihat terhadap syarikat, persatuan yang dianggotai, industri pembinaan serta negara umumnya.

5. Semua kontraktor mestilah memberikan keutamaan untuk melaksanakan kerja pembinaan dengan komitmennya sendiri dan mengelakkan pemberian kerja secara total atau berkali-kali yang boleh menjejaskan penyampaian kerja, kualiti perkhidmatan atau produk pembinaan. Semua pemberian kerja mestilah dipantau dengan rapi supaya perkhidmatan yang berkualiti dapat dikekalkan.

6. Semua kontraktor mestilah mengelakkan diri dari mengesahkan perlaksanaan kerja pembinaan kontraktor atau sub-kontraktor lain kecuali perkhidmatan itu telah diurus dan dipantau dengan rapi oleh pihaknya sendiri.

7. Semua kontraktor mestilah mengelakkan dari mengguna dokumen palsu atau iklan yang mengelirukan bagi apaapa tujuan yang berkaitan perolehan lesen atau kontrak serta perlaksanaan kerja pembinaan.

8. Semua kontraktor mestilah menghormati sensitiviti dan kerahsiaan maklumat yang diperolehi semasa menyampaikan perkhidmatan pembinaan dan tidak boleh membocorkan sebarang maklumat yang berkaitan kerja pembinaannya yang boleh mengancam kepentingan mana-mana pihak.

9. Semua kontraktor mestilah memaklumkan kepada pelanggannya sebarang percanggahan kepentingan (conflict of interest) yang timbul sepanjang perlaksanaan projek pembinaan.

10. Semua kontraktor mestilah mengelakkan diri dari membuat kenyataan-kenyataan yang mengelirukan serta berbentuk fitnah dengan niat menimbulkan keadaan huru-hara atau impak yang negatif terhadap mana-mana individu atau organisasi atau pihak-pihak lain yang berkaitan dengannya.

11. Semua kontraktor mestilah memberikan persetujuan bertulis kepada pelanggannya terhadap mana-mana dokumen kontrak, lukisan rekabentuk, spesifikasi bahan dan perancangan pembinaan terlebih dahulu sebelum memulakan kerja pembinaan termasuk bagi kerjakerja tambahan.

12. Semua kontraktor mestilah menggunakan kadar nilai harga sepertimana yang termaktub dalam perjanjian kontraknya sama ada secara lisan atau bertulis dan sebarang perubahan hanya akan berkuatkuasa apabila mendapat persetujuan bersama secara bertulis dengan

pihak pelanggan. Semua kontraktor mestilah juga memberikan anggaran kos terperinci, jadual perlaksanaan kerja serta jadual bayaran dan menandatangani semua kontrak

perjanjian (jika ada) sebelum memulakan kerja pembinaannya.

13. Semua kontraktor mestilah memaklumkan kepada pelanggan mengenai semua perkhidmatan sub-kontraktor yang akan digunakan sepanjang tempoh kerja pembinaannya.

14. Semua kontraktor mestilah menyiapkan kerja pembinaannya dalam tempoh masa yang telah dipersetujui di dalam kontrak. Tambahan atau lanjutan tempoh penyiapan hanya dibenarkan dengan persetujuan bersama pelanggan setelah alas an lanjutan dikemuka dan difahami oleh kedua-dua pihak.

15. Semua kontraktor mestilah menjaga setiap aset dan premis pelanggan yang di bawah pengawasannya semasa kerja pembinaan dijalankan dan memeliharanya sebaik mungkin

secara penuh hormat dan diserah semula kepada pelanggan dalam keadaan yang bersih dan berfungsi sepertimana yang dijanjikan.

16. Semua kontraktor mestilah berusaha memberikan maklum balas kepada pelanggan atau pihak-pihak yang berkepentingan terhadap sebarang pertanyaan, penjelasan atau pertikaian darihal kerja pembinaannya dengan kadar yang segera.

17. Semua kontraktor mestilah memperakukan hasil kerja pembinaannya dan bertanggungjawab bagi segala yang termaktub dalam perjanjian kontrak. Semua kontraktor juga mestilah bertanggungjawab terhadap kecacatan dalam bahan binaan dan perkhidmatannya dan melaksanakan pembetulan atau pembaikan dengan cara dan masa yang dipersetujui bersama pelanggannya dengan mengambilkira warranty yang ditetapkan bagi manamana skop pembinaan yang terlibat.

18. Semua kontraktor mestilah mengadakan pemeriksaan bersama (joint inspection) dengan pelanggannya dan menyiapkan semua kerja yang tergendala atau tidak sempurna sebelum menerima bayaran akhir.

19. Semua kontraktor mestilah mengambil tanggungjawab sepenuhnya terhadap pembayaran bagi perkhidmatan yang disediakan oleh semua rakan kongsi, sub-kontraktor, pembekal bahan binaan, pembekal mesin dan jentera, pembiaya kewangan serta pihak-pihak lain yang terlibat dengan projek pembinaannya secepat mungkin mengikut terma kontrak yang dipersetujui.

20. Semua kontraktor mestilah tidak mengambil kesempatan terhadap kepercayaan yang diberikan oleh pelanggan serta mana-mana pihak yang berkaitan dalam menyampaikan perkhidmatan pembinaan.


PRINSIP 2 : PEMATUHAN PERATURAN DAN UNDANG-UNDANG

1. Semua kontraktor yang berdaftar dengan badan-badan berkepentingan dalam industri pembinaan mestilah mematuhi dan menerima pakai semua peraturan, panduan dan keputusan

yang diperakukan oleh pihak yang berkenaan sepanjang masa.

2. Semua kontraktor mestilah menggunakan perkhidmatan sub-kontraktor yang berketerampilan dan sah berdaftar dari segi undang-undang serta pekerja binaan mahir dan kompeten yang diiktiraf oleh Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB).

3. Semua kontraktor mestilah memberikan keutamaan menggunakan perkhidmatan pekerja binaan tempatan dan sama sekali tidak menggunakan perkhidmatan Pekerja Asing Tanpa Izin (PATI). Pekerja-pekerja ini mestilah bukan di bawah umur.

4. Semua kontraktor mestilah memahami dan mematuhi semua undang-undang dan peraturan yang ditetapkan oleh sistem perundangan negara dan agensi-agensi Kerajaan yang bertanggungjawab dengan segala aspek yang berkaitan dengan kerja pembinaan dan industry pembinaan.

5. Semua kontraktor mestilah mengelakkan diri dari terlibat secara langsung atau tidak langsung terhadap penggunaan pelanggan (pemunya projek, pembekal bahan binaan dan jentera, pembiaya kewangan dan lain-lain) yang diketahui sebagai entiti yang menjalankan operasi berbentuk penipuan atau bentuk lain yang salah di sisi undang-undang negara.


PRINSIP 3 : PENGHORMATAN KEPADA INDIVIDU DANMASYARAKAT

1. Semua kontraktor mestilah mengutamakan perasaan hormat menghormati terhadap semua pihak yang terlibat dalam sesebuah projek pembinaan termasuklah menghormati nilai, sejarah, agama, kepercayaan dan kebudayaan masyarakat tempatan sepanjang tempoh melaksanakan kerja pembinaan.

2. Semua kontraktor mestilah mengelak dari mengamalkan diskriminasi dalam sebarang bentuk berasaskan kaum, umur, jantina, negeri dan negara asal, keupayaan atau orientasi seksual dalam masa perlaksanaan semua aktiviti pembinaan.

3. Semua kontraktor mestilah memastikan bahawa setiap pekerjanya disediakan persekitaran kerja yang memuaskan, dilayan dengan adil, dibayar dengan ganjaran yang setimpal dan membantu mereka dari aspek pembangunan kerjaya serta kebajikan dengan sewajarnya.


PRINSIP 4 : KEPENTINGAN KUALITI, KEMAHIRAN DAN PIAWAIAN

1. Semua kontraktor mestilah berusaha untuk mengekal, memantap dan meningkatkan lagi kecekapan, kepakaran dan profesionalisma serta memberi galakan yang sama kepada pekerja-pekerjanya.

2. Semua kontraktor mestilah menyediakan tenaga kerja yang berkemahiran dan diperakukan oleh Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB)

dengan jumlah yang mencukupi bagi menyempurnakan kerja pembinaan mengikut kontrak yang dipersetujui.

3. Semua kontraktor mestilah menyelesai dan menyempurnakan mana-mana satu dan semua projek pembinaan menurut amalan standard industri pembinaan yang diterima oleh semua pihak.

4. Semua kontraktor mestilah mengelakkan diri dari menerima projek pembinaan di luar keupayaan dan sebaliknya memberi keutamaan kepada projek-projek pembinaan yang mempunyai hubungkait dengan bidang kepakaran serta kemampuannya termasuklah kemampuan kewangan.

5. Semua kontraktor mestilah menggunakan bahan dan perkakasan yang memenuhi kualiti yang ditetapkan dan tidak akan cuba menggunakan bahan dan perkakasan yang tidak lagi dibenarkan penggunaannya.

PRINSIP 5 : KEPENTINGAN KESELAMATAN, KESIHATAN DAN KEBAJIKAN

1. Semua kontraktor mestilah memberikan keutamaan kepada aspek keselamatan dan kesihatan tempat kerja serta kawasan persekitaran supaya kerja pembinaan dan hasilnya tidak

membahayakan (penyakit, kecederaan atau kematian) kepada mana-mana individu yang mempunyai hubungkait dengan perlaksanaan kerja pembinaan, masyarakat sekeliling tapak pembinaan dan sebagainya.

2. Semua kontraktor mestilah menitikberatkan aspek kebajikan semua pekerjanya atas dasar peri-kemanusiaan dalam semua keadaan sepanjang perkhidmatan mereka sebagaimana yang dikehendaki oleh peruntukan undang-undang.

PRINSIP 6 : KEPENTINGAN PEMELIHARAAN ALAM SEKITAR

1. Semua kontraktor mestilah melaksanakan kerja pembinaannya dengan penuh pengawasan terhadap alam persekitaran dengan mematuhi semua prosedur yang ditetapkan oleh agensi Kerajaan yang bertanggungjawab. Ini termasuklah mengambil tindakan yang sewajarnya bagi mengelakkan pembaziran sumber asli (natural resources), melupuskan lebihan bahan pembinaan secara tidak bertanggungjawab atau tindakan-tindakan lain yang boleh mengakibatkan kerosakan alam sekitar.

2. Semua kontraktor mestilah mempunyai polisi dalaman mengenai prinsip ini jika tidak diwajibkan di dalam mana-mana peruntukan undang-undang.

Saturday, October 22, 2011

kabel bawah tanah

kabel bawah tanah (underground) yang dilakukan di kolej psdc. moga atas perkongsian ini saudara/ saudari dapat memperolehi ilmu.Friday, October 21, 2011

Switch Board (psu)

kerja pendawaian PSU

1. kerja mengalihlkan PSU dari tempat lama ke tempat baru. pastikan anda mempunyai ahli kerja yang ramai untuk mengangkat PSU ini. sebelum itu cabut seperti ACB, pintu sisi. bertujuan untuk ringankan beban untuk menanggkat PSU. INGAT, UTAMAKAN LANGKAH KESELAMATAN.2. Selepas mengalihkan PSU ke tempat baru. lakukan pendawaian pada PSU. AMARAN BAGI YANG AMATUR!!! pastikan lukisan skematik bersama anda bagi rujukan untuk pendawaian ini.3. Pastikan anda membuat pemasangan dalam pemantauan penyelia. ini bertujuan pekara yang tidak diingini terjadi.
4. seterusnya, pemasangan pada bahagian kapasitor Bank.


5. Pastikan anda melakukan pemasangan dalam keadaan selamat.
ketatkan skru.

6. seterusnya, pada bahagian belakang PSU, lakukan pendawaian pada current transformer (CT). pastikan ingat dimana S1. kenal dengan barang seperti busbar...

7. pastikan anda membuat kerja dalam keadaan berhemah... jangan gelojoh seperti dalam gambar sebelah. pastikan tidak salah lakukan pendawaian.
8. Diingatkan, pastikan lakukan pendawaian dengan kemas dan berSENI.
9. pada bahagian kapasitor bank. setelah kerja siap, lakukan pemeriksaan atau pengujian. ini bertujuan untuk keselamatan.
Sunday, September 25, 2011

di padang mashar

Selepas Malaikat Israfil meniup sangkakala (bentuknya seperti tanduk besar)
yang memekakkan telinga, seluruh makhluk mati kecuali Izrail & beberapa malaikat
yang lain. Selepas itu, Izrail pun mencabut nyawa malaikat yang tinggal dan
akhirnya nyawanya sendiri.

Selepas semua makhluk mati, Tuhan pun berfirman mafhumnya "Kepunyaan siapakah
kerajaan hari ini?" Tiada siapa yang menjawab. Lalu Dia sendiri menjawab dengan
keagunganNya "Kepunyaan Allah Yang Maha Esa lagi Maha Perkasa." Ini menunjukkan
kebesaran & keagunganNya sebagai Tuhan yg Maha Kuasa lagi Maha Kekal Hidup,
tidak mati.

Selepas 40 tahun, Malaikat Israfil a.s. dihidupkan, seterusnya meniup
sangkakala untuk kali ke-2, lantas seluruh makhluk hidup semula di atas bumi
putih, berupa padang Mahsyar (umpama padang Arafah) yang rata tidak berbukit
atau bulat seperti bumi.

Sekelian manusia hidup melalui benih anak Adam yg disebut "Ajbuz Zanbi" yang
berada di hujung tulang belakang mereka. Hiduplah manusia umpama anak pokok yang
kembang membesar dari biji benih.

Semua manusia dan jin dibangkitkan dalam keadaan telanjang dan hina. Mereka
tidak rasa malu kerana pada ketika itu hati mereka sangat takut dan bimbang
tentang nasib & masa depan yang akan mereka hadapi kelak.

Lalu datanglah api yang berterbangan dengan bunyi seperti guruh yang menghalau
manusia, jin dan binatang ke tempat perhimpunan besar. Bergeraklah mereka
menggunakan tunggangan (bagi yang banyak amal), berjalan kaki (bagi yang kurang
amalan) dan berjalan dengan muka (bagi yang banyak dosa). Ketika itu, ibu akan
lupakan anak, suami akan lupakan isteri, setiap manusia sibuk memikirkan nasib
mereka.

Setelah semua makhluk dikumpulkan, matahari dan bulan dihapuskan cahayanya,
lalu mereka tinggal dalam kegelapan tanpa cahaya. Berlakulah huru-hara yang amat
dahsyat.

Tiba-tiba langit yang tebal pecah dengan bunyi yang dahsyat, lalu turunlah
malaikat sambil bertasbih kepada Allah SWT. Seluruh makhluk terkejut melihat
saiz malaikat yang besar dan suaranya yang menakutkan.

Kemudian matahari muncul semula dengan kepanasan yang berganda. Hingga
dirasakan seakan-akan matahari berada sejengkal dari atas kepala mereka. Ulama
berkata jika matahari naik di bumi seperti keadaannya naik dihari Kiamat nescaya
seluruh bumi terbakar, bukit-bukau hancur dan sungai menjadi kering. Lalu mereka
rasai kepanasan dan bermandikan peluh sehingga peluh mereka menjadi lautan.
Timbul atau tenggelam mereka bergantung pada amalan masing-masing. Keadaan
mereka berlanjutan sehingga 1000 tahun.

Terdapat satu telaga kepunyaan Nabi Muhammad SAW bernama Al-Kausar yang
mengandungi air yang hanya dapat diminum oleh orang mukmin sahaja. Orang bukan
mukmin akan dihalau oleh malaikat yang menjaganya. Jika diminum airnya tidak
akan haus selama-lamanya. Kolam ini berbentuk segi empat tepat sebesar satu
bulan perjalanan. Bau air kolam ini lebih harum dari kasturi, warnanya lebih
putih dari susu dan rasanya lebih sejuk dari embun. Ia mempunyai saluran yang
mengalir dari syurga.

Semua makhluk berada bawah cahaya matahari yang terik kecuali 7 golongan yang
mendapat teduhan dari Arasy. Mereka ialah:
- Pemimpin yang adil.
- Orang muda yang taat kepada perintah Allah.
- Lelaki yang terikat hatinya dengan masjid.
- Dua orang yang bertemu kerana Allah dan berpisah kerana Allah.
- Lelaki yang diajak oleh wanita berzina, tetapi dia menolak dengan berkata
"Aku takut pada Allah".
- Lelaki yg bersedekah dengan bersembunyi (tidak diketahui orang ramai).
- Lelaki yang suka bersendirian mengingati Allah lalu mengalir air matanya
kerana takutkan Allah.

Oleh kerana tersangat lama menunggu di padang mahsyar, semua manusia tidak
tahu berbuat apa melainkan mereka yang beriman, kemudian mereka terdengar suara
"pergilah berjumpa dengan para Nabi". Maka mereka pun pergi mencari para Nabi.
Pertama sekali kumpulan manusia ini berjumpa dengan Nabi Adam tetapi usaha
mereka gagal kerana Nabi Adam a.s menyatakan beliau juga ada melakukan kesalahan
dengan Allah SWT. Maka kumpulan besar itu kemudiannya berjumpa Nabi Nuh a.s.,
Nabi Ibrahim a.s., Nabi Musa a.s., Nabi Isa a.s. (semuanya memberikan sebab
seperti Nabi Adam a.s.) dan akhirnya mereka berjumpa Rasullullah SAW. Jarak masa
antara satu nabi dengan yang lain adalah 1000 tahun perjalanan.

Lalu berdoalah baginda Nabi Muhammad SAW ke hadrat Allah SWT. Lalu
diperkenankan doa baginda.

Selepas itu, terdengar bunyi pukulan gendang yang kuat hingga menakutkan hati
semua makhluk kerana mereka sangka azab akan turun. Lalu terbelah langit,
turunlah arasy Tuhan yang dipikul oleh 8 orang malaikat yang sangat besar
(besarnya sejarak perjalanan 20 ribu tahun) sambil bertasbih dengan suara yang
amat kuat sehingga 'Arasy itu tiba dibumi.

'Arasy ialah jisim nurani yang amat besar berbentuk kubah (bumbung bulat) yang
mempunyai 4 batang tiang yang sentiasa dipikul oleh 4 orang malaikat yang besar
dan gagah. Dalam bahasa mudah ia seumpama istana yang mempunyai seribu bilik
yang menempatkan jutaan malaikat di dalamnya. Ia dilingkungi embun yang
menghijab cahayanya yang sangat kuat.

Kursi iaitu jisim nurani yang terletak di hadapan Arasy yang dipikul oleh 4
orang malaikat yang sangat besar. Saiz kursi lebih kecil dari 'Arasy umpama
cincin ditengah padang . Dalam bahasa mudah ia umpama singgahsana yang terletak
dihadapan istana.

Seluruh makhluk pun menundukkan kepala kerana takut. Lalu dimulakan timbangan
amal. Ketika itu berterbanganlah kitab amalan masing-masing turun dari bawah
Arasy menuju ke leher pemiliknya tanpa silap dan tergantunglah ia sehingga
mereka dipanggil untuk dihisab. Kitab amalan ini telah ditulis oleh malaikat
Hafazhah / Raqib & 'Atid / Kiraman Katibin.
Manusia beratur dalam saf mengikut Nabi dan pemimpin masing- masing. Orang
kafir & munafik beratur bersama pemimpin mereka yang zalim. Setiap pengikut ada
tanda mereka tersendiri untuk dibezakan.

Umat yang pertama kali dihisab adalah umat Nabi Muhammad SAW, dan amalan yang
pertama kali dihisab adalah solat. Sedangkan hukum yang pertama kali diputuskan
adalah perkara pertumpahan darah.

Apabila tiba giliran seseorang hendak dihisab amalannya, malaikat akan
mencabut kitab mereka lalu diserahkan, lalu pemiliknya mengambil dengan tangan
kanan bagi orang mukmin dan dengan tangan kiri jika orang bukan mukmin.

Semua makhluk akan dihisab amalan mereka menggunakan satu Neraca Timbangan.
Saiznya amat besar, mempunyai satu tiang yang mempunyai lidah dan 2 daun. Daun
yang bercahaya untuk menimbang pahala dan yang gelap untuk menimbang dosa.

Acara ini disaksikan oleh Nabi Muhammad SAW dan para imam 4 mazhab untuk
menyaksikan pengikut masing-masing dihisab.

Perkara pertama yang diminta ialah Islam. Jika dia bukan Islam, maka seluruh
amalan baiknya tidak ditimbang bahkan amalan buruk tetap akan ditimbang.
Ketika dihisab, mulut manusia akan dipateri, tangan akan berkata- kata, kaki
akan menjadi saksi. Tiada dolak-dalih dan hujah tipuan. Semua akan di adili oleh
Allah Ta'ala dengan Maha Bijaksana.

Setelah amalan ditimbang, mahkamah Mahsyar dibuka kepada orang ramai untuk
menuntut hak masing-masing dari makhluk yang sedang dibicara sehinggalah seluruh
makhluk berpuas hati dan dibenarkannya menyeberangi titian sirat.

Syafaat Nabi Muhammad SAW di akhirat :
- Meringankan penderitaan makhluk di Padang Mahsyar dengan mempercepatkan
hisab.
- Memasukkan manusia ke dalam syurga tanpa hisab.
- Mengeluarkan manusia yang mempunyai iman sebesar zarah dari neraka.
(Semua syafaat ini tertakluk kepada keizinan Allah SWT.)

Para nabi dan rasul serta golongan khawas juga diberikan izin oleh Tuhan untuk
memberi syafaat kepada para pengikut mereka. Mereka ini berjumlah 70 000. Setiap
seorang dari mereka akan mensyafaatkan 70 000 orang yang lain.

Setelah berjaya dihisab, manusia akan mula berjalan menuju syurga melintasi
jambatan sirat. Siratul Mustaqim ialah jambatan (titian) yang terbentang
dibawahnya neraka. Lebar jambatan ini adalah seperti sehelai rambut yang dibelah
tujuh dan ia lebih tajam dari mata pedang. Bagi orang mukmin ia akan dilebarkan
dan dimudahkan menyeberanginya.

Fudhail bin Iyadh berkata perjalanan di Sirat memakan masa 15000 tahun. 5000
tahun menaik, 5000 tahun mendatar dan 5000 tahun menurun. Ada makhluk yang
melintasinya seperti kilat, seperti angin, menunggang binatang korban dan
berjalan kaki. Ada yang tidak dapat melepasinya disebabkan api neraka sentiasa
menarik kaki mereka, lalu mereka jatuh ke dalamnya.

Para malaikat berdiri di kanan dan kiri sirat mengawasi setiap makhluk yang
lalu. Setiap 1000 orang yang meniti sirat, hanya seorang sahaja yang Berjaya
melepasinya. 999 orang akan terjatuh ke dalam neraka.
Rujukan: Kitab Aqidatun Najin karangan Syeikh Zainal Abidin Muhammad Al-
Fathani. Pustaka Nasional Singapura 2004.

Jika sekiranya kalian ingin mengumpul saham akhirat, sampaikanlah ilmu ini
kepada sahabat² yang lain. Sepertimana sabda Rasulullah SAW:
Sampaikanlah
pesananku walaupun satu ayat.
Sesungguhnya apabila matinya seseorang anak Adam
itu, hanya 3 perkara yang aitu, hanya 3 perkara yang akan dibawanya bersama :
Sedekah/amal jariahnya.
Doa anak²nya yang soleh.
Ilmu yang bermanfaat yang disampaikannya kepada orang lainkan dibawanya bersama :