Point2sop

Followers

Thursday, November 11, 2010

TITAS- HAK ASASI MANUSIA DALAM ISLAM

Hadis nabi S.A.W. yang bermaksud:

“Hak seseorang muslim ke atas muslim yang lain ada lima: menjawab salam, menziarahi pesakit, mengikuti jenazah,menerima undangan, dan mendoakan orang yang bersin”

Berdasarkan hadis ini dapatlah dirumuskan bahawa baginda sendiri nabi Muhammad S.A.W. mementingkan Hak-hak terhadap sesama manusia. Lebih-lebih lagi sesama muslim yang mengaku beriman kepada Allah swt.

Islam juga mengajar kita tentang adab dan hak terhadap ibu bapa antaranya:

1. Mentaati kedua ibu bapa dalam semua hal kecuali perintah melakukan maksiat

2. Berbicara dengan keduanya dengan sopan dan lembut

3. Bangun menghormati keduanya apabila mereka dating

4. Mencium tangan keduanya setiap pagi dan petang

5. Memelihara nama,kehormatan danharta benda mereka

6. Memuliakan mereka dan memberikan apa yang di pinta

7. Berbingcang dengan mereka dalam segala pekerjaan dan urusan.

8. Memperbanyakkan doa dan memohon ampun untuk mereka.

Tambahan lagi, Islam juga turut mengajar kita tentang abad dan hak jiran tetangga antaranya:

1. Tidak melakukan penganiayaan kepada mereka seperti mencuri harta mereka, membuang sampah di sekitar kawasan rumah mereka dan menghina oleh sebab kebodohan mereka dan banyak lagi.

2. Melindungi mereka dengan sikap sentiasa mengambil berat terhadap kesusahan mereka.

3. Membuat baik terhadap mereka seperti mengucapkan tahniah atas kejayaan mereka adapun kejayaan anak-anak mereka, mengucapkan takziah jika musibah melanda mereka, melawat mereka ketika sakit, menasihati kejalan yang benar dan lain-lain

4. Bersikap berlapang dada dengan mereka adapun mereka sering berlaku kasar terhdap kita.

Sabda Rasulullah yang bermaksud:

“barang siapa yg menutup pintunya terhadap jirannya kerana bimbang atas keluarganya dan harta bendanya maka bukanlah dia seorang mukmin. Dan tiadalah beriman sesiapa yang jirannya tidak selamat dari kejahatannya. Adakah anda tahu hak jiran itu? Hak jiran itu ialah jika dia memohon bantuan, anda membantunya, jika dia meminta pinjaman hendaklah anda memreikan pinjaman, jika memerlukan sesuatu hendaklah anda memenuhinya, jika dia sakit hendaklah melawatnya, jika dia mendapat kebaikan, gembirakanlah dia, jika dia mendapat musibah ucapkanlah takziah, jika dia meninggal dunia hantarkan jenazah ke kubur jangan membina rumah yang lebih tinggi dari rumahnya sehingga angina tertahanmasuk ke rumahnya melainkan dengan izinnya,jangan mengganggunya dengan bau masakan melainkan anda memberikannya sedikit dari masakan itu, jika anda membeli buah-buahan berikanlah kepadanyabeberapa biji, jika tidak mahu berikan, bawa buah itu didalam bungkusan, janganlah membiarkan anak-anakmu memakan makanandiluar rumah sehingga menyebabkan anak jirankamu merasa teringin (terhadap makanan itu)”

Disamping itu, Islam turut mengajar umatnya untuk menjaga adab dan hak seorang teman dan sahabat yang telah disebutkan oleh junjungan besar kita Nabi Muhammad S.A.W antaranya:

1. Memberi salam

2. Menziarahi ketika dia sakit

3. Mendoakan ketika dia bersin

4. Sering menziarahi ke rumahnya bagi mengeratkan hubungan keranan Allah

5. Membantu ketika susah

6. Menerima undangannya

Antara lain yang turut diajar oleh Isam ialah menjaga hak muslim terhadap saudaranya yang muslim antaranya:

1. Menutup aibnya meringankan kesusahannya

2. Membantu di dalam segala hal yang penting dan perlu

3. Memenuhi segala hajat

4. Menghapuskan duka nestapa

5. Membelanya ketika dianiaya

6. Menolongnya jika lemah

7. Meringankan beban hidupnya

8. Menghormati sahabat yang lebih tua

9. Kasihan terhadap yang kecil

10. Tidak menghinanya

11. Tidak menipu

12. Tidak dengki

13. Mengasihinya sebagaimana kita mengasihi diri sendiri.

Di antara prinsip-prinsip asas HAM menurut perspektif Islam adalah seperti berikut:

1-HAK HIDUP

Melalui pengakuan Islam terdapat hak hidup ini, dapat dirumuskan dalam beberapa hukum:

2- HAK KEBEBASAN

5 KAEDAH YANG PATUT DIPATUHI DALAM MERIALISASIKAN KEBEBASAN

- Dari perspektif barat, mereka tidak memiliki batas selain seseorang itu tidak melanggar kebebasan orang lain.

- Pemerintah barat melakukan berbagai perilaku bagi meluaskan hegemoni, invasi dan penjajahan.

- Pemerintah islam mestilah membenarkan setiap orang untuk menganut sebarabg agama, mengamalkan adat resam, keluarga, makan minum dan sebagainya. Selagi tidak menggangu kepentingan umum.

- Orang bukan islam berhak mendapat perlindungan tetapi mereka tidak boleh diberikan hak-hak kepimpinan yang berlebihan termasuk menjadi kettua Negara.

3- HAK PERSAMAAN

· Kehadiran Islam tidak meletakkan manusia di atas persaamaan diatas dasar persamaan Allah.

· Martabat kemuliaan diukur berdasarkan amalan dan ketakwaan kepada Allah swt.

· Dalam islam, martabat tidak boleh diukur berdasarkan keturunan, bangsa, bahasa, warna kulit, tanah air, harta benda dan sebagainya

· 3 unsur menjadi kebanggaan manusia :-

* Bangsa

* Kekuasaan

* Harta benda

· Tetapi 3 unsur tersebut tidak boleh dijadikan dasar untuk membeza-bezakan manusia dari segi keadilan, tanggungjawab dan pemberian hak.

· Islam juga menitik neratkan asperk jantina dalam dapat hak kesamaan kecuali dalam perkara yang melibatkan fitrah dan kemampuan.

· Namun, persamaan tidak boleh diukur dari segi jumlah atau bilangan yang diberi kepda setiap pihak tapi dari segi peluang untuk memiliki dan berhak untuk berusaha keatas sesuatu kurniaan Allah

· Persamaan yang bercanggah dengann fitrah manusia adalah dilarang.

HAK MENDAPAT KEADILAN

· Hak mendapatkan keadilan ini hendaklah meliputi seluruh aspek kehidupan dengan merentasi garis sempadan perkauman, agama dan budaya termasuk memelihara keadaan social, keadaan agihan kekayaan dan peluang ekonomi, kebebasan dalam berpolitik dan persatuan, hak dan kebebasan individu dan manoriti, hak beragama dan sebagainya.

· Konsep utama dalam mendapatkan keadilan ialah dengan melaksanakan hokum Allah swt secara komprehensif.

· Ia bermaksud membela mana-mana golongan yang dizalimi demi mendapat hak keadilan.

· Adalah paling lengkap dan sempurna kerana ia merangkumi hubungan antara manusia dengan Allah swt, hubungan manusia sesame manusia secara individu dan kolektif, hubungan manusia dengan makhluk lain yang diamanahkan kepada manusia mentadbirkannya dengan cara yang benar-benar memberi manfaat, membawa maslahah dan menolak mutharat.

· Jabatan kehakiman menjadi badan penghukum yang sangat penting dalam menegakkan keadilan dan merupakan salah satu daripada institusi pemerintahan yang perlu diberi perhatian oleh kerajaaan

· Jadi badan ini menjadi tempat pergantungan umat untuk memperolehi hak-hak mereka dan bertanggungjawab untuk menjatuhkan hukuman dengan seadil-adilnya

· Islam telah menetapkan syarat yang ketat terhadap para hakim bukan hanya dinilai dari suduk intergriti keilmuannya sahaja,tetapi juga ketaqwaan , akhlak, dan kebijaksanaannya selain mengetahui adab dan etika pengendalian sesebuah mahkamah

· Para hakim berlaku adil dalam menjatuhkan dan menegakkan hudud

· Jika ketidakadilan hukum wujud ia akan mendorong orang ramai melakukan kesalahan

· Iman Khattabi dalam menjelaskan hadis ini dalam ma’lim al sunnan mengatakan bahawa tahanan didalam isalm ada dalam dua bentuk:

o Tahanan atas perintas mahkamah iaitu tahanan untuk menjalankan hukuman yang telah dijatuhkan oleh mahkamah.

o Tahanan untuk tujuan penyiasatan sementara.

HAK MEMPERTAHANKAN KEBENARAN

· Hak mempertahankaN kebenaran ialah prinsip yang sangat fundamemtal dalam mempertahankan maruah dan hak-hak kehidupan

· Apabila kebenaran direalisasikan dalam kehidupan makan hapuslah kebatilan dan kezaIiman.

· Umat Islam mestilah menjadikan nilai kebenaran sesuatu yang paling dicintai.

· Prinsip kebenaran merupakan tunggak yang menentukan keislaman seseorang, kerana kebenaran itu sendiri cukup sinonim dengan islam ( kebenaranlah yang mesti menjadi asas dalam memandu kehidupan seharian.

HAK MILIK

· Islam mengakui hak pemilikan manusia terhadap harta bendanya yang dikurniakan oleh Allah swt.

· Hak pemilikan harta dianggap sebagai tuntutan fitrah untuk setiap manusia

· Namun hak ini dibatasi dengan hukum Allah, yakni halal dan haram

· Mengeksploiasi sumber alam, menjalankan perniagaan serta pemberian secara adil merupakan contoh pengumpulan hata benda yang halal mengikut syariat Allah.

· Manakala, pengumpulan harta benda dengan cara memakan riba, memakan harta anak yatim, menjalankan perniagaan dengan cara tipu daya, melakukan penindasan dan kezaliman keatas pihak yang lemah dan sebagainya merupakan cara pengumpulan harta secara haram yang mana adalah dilarang oleh Islam sesama sekali dan pastinya akan mendapat pembalasan buruk dari Allah swt

HAK ASASI MANUSIA MENURUT PERSPEKTIF BARAT

· Barat mulai melihat isu-isu hak asasi manusia sekitar 60 tahub lalu berbanding islam yang telah lama mengajar manusia prinsip Hak asasi manusia sejak ribuan tahun lalu.

· Hak Asasi Manusia barat tercetus besar perperangan dan penjajahan yang bersifat mengunguli kuasa.

· Hak Asasi Manusia sukar mencapai tahap universal yakni tidak boleh digunakan oleh semua masyarakat dunia tanpa memperdulikan etnik atau ras. Berikutan Hak Asasi Manusia yang digariskan barat tidak memelihi bersifat selaras dengan fitrah manusia secara keseluruhannya. Sebagai contoh : diklarasi Hak Asasi Manusia (HAM) 1948 dipengasuhi oleh fahaman liberalism dan sekularisme serta ia dilihat tidak selaras dengan budaya dan nilai-nilai yang dianut sebahagian bangsa didunia.

· Diklarasi Hak Asasi Manusia (HAM) 1948 juga tidak menyentuh soal penjajahan terhadap sesebuah Negara/ bangsa dan soal memperlekehkan dan menghina bangsa-bangsa di dunia.

· Hak Asasi Manusia (HAM) dibarat hanya merupakan sebuah penjanjian yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan dan suara terbanyak masyarakat. Oleh sebab itu ia tidak terlepas dari pengaruh hawa nafsu, kepetingan diri sendiri, golongan yang berkuasa dan sebagainya.

· Ia juga boleh dibatalkan dan dicipta semula sesuai dengan kehendak manusia dan zamannya. Contoh: dibarat kini membenarkan fenomena perkahwinan sesama jenis penguguran kandungan.

· Dari sudut hak kebebasab, kebebasan dalam Islam adalah kebebasab bersyarat iaitu kebebasan yang tidak boleh melangar kebebasan orang lain, kebebasan tidak boleh menguat manusia kepada kejahatan dan kebebasab tidak boleh mengalangi manusia untuk mencapai kesempurnaan.

· Sebaliknya, barat melepaskan penafsiran kebebasan tanpa kenali hanya setakat tidak boleh melanggar kebebasan orang lain.CABARAN MENDEPANI ISU HAK ASASI MANUSIA

Antara cabaran yang perlu ditangani bersama ialah:

I. Bagaimana generasi baru melihat kepada isu hak asasi manusia. Langkah-langkah pendidikan hak asasi manusia mestilah diberikan kepada generasi muda supaya generasi pelapis ini sedar kepentingan memelihara hak asasi manusia, fahaman sejarah dan prinsip-prinsip HAM menurut pelbagai perspektif (Aizuddin,2002:125)

II. Usaha menerangkankepada masyarakat global mengenai keupayaan islam menangani isu hak asasi manusia di dalam masyarakat berbilang agama dan bangsa.

III. Aplikasi hak asasi manusia secara menyeluruh dan telus tanpa apa-apa kepentingan. Tribunal hak asasi manusia sepatutnya diwakili oleh wakil setiap bangsa dan agama. Pembelaan daripada segala bentuk pencerobohan hak asasi manusia sangat deperlukan.

RUMUSAN

Pandangan Islam terhadap hak asasi manusia berpaksikan peranan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Prisip Islam membawa rahmat kepada seluruh alam menjadi asas penafsiran hak asasi manusia. Hak asasi manusia dari sudut pandangan Islam dianggap sebagai matlamat syariat Islam yang menjamin dan memajukan syakhsiah manusia dalam aspek yang utama iaitu nyawa, keluarga ( keturunan ), akal, iman ( agama ), dan harta benda. Justeru, usaha berterusan terhadap pemeliharaan hak asasi manusia yang bersifat sejagat dan bersesuaian dengan fitrah kemanusiaan perlu terus dilakukan dan pencabulan hak asasi mest dibendung untuk tujuan keamanan hidup masyarakat dunia dan tempatan.

No comments:

Post a Comment